آشنایی با مدرس

پارسوآ مهتاش
• مدرس طراحی آکادمیک ، طراحی پایه و آرت دایرکتور دوره GID / نقاش ، آرت دایرکتور