آشنایی با مدرس

رضا واحدی
• مدرس 3Ds Max رشته GID / مدل ساز - نورپرداز - رندرینگ - طراحی محیط و صحنه

Untitled
Untitled