آشنایی با مدرس

امیرحسین کریم زاده فرد
• مدرس فتوشاپ / عکاس و ریتاچر

جهت آشنایی بیشتر با امیرحسین کریم زاده فرد به وبسایت ایشان مراجعه کنید
Impression of Nature
Abstraction & Islamic architecture No.1
Abstraction & Islamic architecture No.2
Abstraction & Islamic architecture No.6
Tissot PRC 200 Watch