آشنایی با مدرس

شهرام سیف هاشمی
• مدرس رشته GID / مشاور و برنامه ریز ارتباطات بازاریابی