آشنایی با مدرس

پارسوآ مهتاش
• مدرس طراحی آکادمیک ، طراحى تخصصى پرتره و آناتومى و آرت دایرکتور دوره GID / نقاش ، آرت دایرکتور