آشنایی با مدرس

آرياسب فیض
• مدرس دروس رشته انیمیشن / انیماتور