آشنایی با مدرس

فرهاد نجومی
• مدرس مجسمه سازی دیجیتال مقدماتی و پیشرفته