آشنایی با مدرس

کارنگ طیاری
• مدرس دروس رشته طراحی گرافیک / طراح گرافیک