محسن دمی زاده

محسن دمی زاده

سایر نمونه کارهای هنرجو

coating
Gemeni 1
بافتها سیاره می شوند
ممزوج
the chori
2
0
351

ممزوجات

تکنیک

3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان