شیما نامدار

شیما نامدار

سایر نمونه کارهای هنرجو

Head Turn
0
0
86

Bird man

Animation Practice: Double Bounce Walk Cycle

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان