محسن دمی زاده

محسن دمی زاده

سایر نمونه کارهای هنرجو

Gemeni 1
بافتها سیاره می شوند
ممزوجات
ممزوج
the chori
0
0
178

coating

یک نمایش شماتیک از چگونگی پوشش گرفتن اجسام در صنعت آبکاری .

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان