زینب جبر

زینب جبر

سایر نمونه کارهای هنرجو

تمرین 9
تمرین6
تمرین-5
تمرین-3
تمرين-1
0
0
42

تمرین-2

تمرین طراحی امپرسیون

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان