حمید آزادی
Reborn - Stop Motion
دوره مبانی متحرک سازی, دوره Music Appreciation, دوره کارگردانی 1 و Motion Design, دوره Stop Motion, دوره Sound Design, دوره Adobe After Effects CC 1, دوره Cinema 4D, دوره Adobe After Effects CC 2, دوره مبانی Design, دوره Cinema 4D 2, دوره Project Managing, دوره پروژه ویدئویی
حمید آزادی
Class Work - Stop Motion
دوره مبانی متحرک سازی, دوره Music Appreciation, دوره کارگردانی 1 و Motion Design, دوره Stop Motion, دوره Sound Design, دوره Adobe After Effects CC 1, دوره Cinema 4D, دوره Adobe After Effects CC 2, دوره مبانی Design, دوره Cinema 4D 2, دوره Project Managing, دوره پروژه ویدئویی
فاطمه منافی راد
Lamp Overdose
دوره Stop Motion
مسعود شریفی
استاپ موشن کرونا
دوره Stop Motion
مسعود شریفی
استاپ موشن نینجا
دوره Stop Motion
محمدحسین شریف زاده
logo motion for mahtab cafe
دوره Stop Motion
مطهره تکیه
stopmotion bsby
دوره Stop Motion
کیانا گلبرگ
شب یلدا
دوره Stop Motion
فاطمه منافی راد
Space Bugs
دوره Stop Motion
احمد والا
آب پرتقال
دوره Stop Motion
احمد والا
پیچ ورزشکار
دوره Stop Motion
احمد والا
بسکتبال
دوره Stop Motion
گلریز محمودی
لاک بلموندا 2
دوره Stop Motion
مطهره تکیه
توپ وایت بوردی
دوره Stop Motion
کیانا گلبرگ
Ladyberries
دوره Stop Motion
کیانا گلبرگ
Crying match
دوره Stop Motion
مرتضی فامرینی
استاپ موشن با خمیر
دوره Stop Motion
مونا نیک فهم
Pumpkin
دوره Stop Motion
مونا نیک فهم
Glasses
دوره Stop Motion
مرتضی فامرینی
استاپ موشن با خمیر
دوره Stop Motion
مرتضی فامرینی
استاپ موشن با تکنیک کات اوت
دوره Stop Motion
مینا مسیبی
Valentine day
دوره Stop Motion
علی نظری‌پور
Morphing
دوره Stop Motion
علی نظری‌پور
Morphing
دوره Stop Motion
حمید آزادی
My First Project - Stop Motion
دوره مبانی متحرک سازی, دوره Music Appreciation, دوره کارگردانی 1 و Motion Design, دوره Stop Motion, دوره Sound Design, دوره Adobe After Effects CC 1, دوره Cinema 4D, دوره Adobe After Effects CC 2, دوره مبانی Design, دوره Cinema 4D 2, دوره Project Managing, دوره پروژه ویدئویی
مریم نادری
motion calendar
دوره Adobe After Effects
حمید سهرابی
Profile Motion
دوره Adobe After Effects
کوشا معتمدی
"Patta" brand logo motion.
دوره Adobe After Effects
مریم شیخی
Characters
دوره کارگردانی 1 و Motion Design, دوره مبانی Design, دوره مبانی متحرک سازی, دوره Adobe InDesign, دوره Sound Design, دوره Stop Motion, دوره Adobe After Effects CC 1, دوره Stop Motion, دوره پروژه ویدئویی, دوره Cinema 4D 2, دوره Adobe After Effects CC 2
محمد علیزاده
Attic Studio - cut-out
دوره مبانی متحرک سازی, دوره Music Appreciation, دوره کارگردانی 1 و Motion Design, دوره Adobe After Effects CC 1, دوره Sound Design, دوره Stop Motion