روانشناسی خلاقیت
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
36
ساعت
مجموع ساعات دوره

اگر هنر را به طور کلی زبانی بدانیم که به دنبال تاثیرگذاری است، ناگزیر  به این می اندیشیم که قرار است با این زبان چه مفهومی انتقال پیدا کند. و آیا این مفهوم می تواند تاثیر کافی بر مخاطب بگذارد یا خیر؟!
تمامی آثار قابل توجه هنری حاصل فرایندهای ذهنی و روانشناختی هنرمندانی است که به هر نحوی توانسته اند پیامی را بواسطه ی "زبان هنر" به مخاطبان انتقال دهند و بر روی آنها تاثیر بگذارند.
هر هنر جویی برای بکارگیری درست "زبان هنر" در هر شکلی از آن، نیازمند آن است که از پتانسیل‌ها و سازوکارهای سیستم ذهنی و روانشناختی خود آگاهی یابد و مسیر رشد و پرورش آن را کشف کند. این مجموعه دانشی است که تاثیر مستقیم بر خلاقیت فردی و خروجی کارهای هنری دارد و مشخصا در علم روانشناسی جای می‌گیرد.
دوره "روانشناسی خلاقیت" به هنرجویان این امکان را می دهد که با استفاده از شواهد علمی، مسیر ادراک هنری که دغدغه ی آنهاست را بارور کند و به شیوه ای عملیاتی و کاربردی سازوکارهای نوین روانشناختی خلاقیت و نوآوری را به آنها بیاموزد.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد