اصول پایه تصویرسازی با تکنیک Digital Painting
این دوره به آموزه هایی از تصویرسازی می پردازد که دانشجو بتواند: 1-درك درست در اجراى فرمھا 2- آشنایی با تكنیكھاى مختلف 3- درك درست از پایه طراحى از حجم تا پرسپكتیو و فیگور ساده 4- تركیب بندى و شروع ایده پردازى
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
36
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره دوره 

این دوره به درك تصویر و قابلیت اجراى چند تصویر با اصول حرفه اى ، فرم، حجم و پرسپكتیو تا كامپوزیشن و اصول اولیه نور صحبت و به تمرین می پردازد. بصورت آزادانه ولى در چھارچوب مطالب مطرح می شود. 

 با اصول پله پله جلو خواھد رفت، ھم تمرین خواھیم داشت و ھم آنالیز كارھاى حرفه اى و یادگیرى از آنھا، سعى بر داشتن محیطى مثبت، دوستانه، پرانرژى وپر از كار خواھد بود.

تیترهای کلی عبارتند از :

طراحى بیسیك، فندانسیون یك تصویر، استارت با اصول مھم و اولیه طراحى، ساده كردن و دیدن و درك تصویر

 

  • تیپ کلاس درسی

هر جلسه متناسب با مباحث تدریس شده ، تمریناتی برای دانشجویان در نظر گرفته می شود. سعى بر تمرین سر كلاس خواھد بود و تمرینھاى خانگى ھم چك و اصلاح خواھد شد.
اینكه تمرین ھا هم به صورت دیجیتال و هم با کاغذ و قلم خواهد بود.

 

  • خروجی دوره

خروجى دوره هنرجویانی می باشند كه، دید حرفه اى پیدا خواهند کرد و مجرى ھاى بھتر و قدرتمند ترى در شغلشون و در ھنر شخصى شون خواهند شد ، از اونجایى كه محوریت این كلاس اصول و مبانى طراحى و عناصر تشكیل دھنده  یك تصویر ھست، دانشجو در آخر در ھر زمینه اى از جمله انیمیشن و تبلیغات و یا تصویرسازى درك و قدرت اجراى بھترى رو پیدا خواهد کرد.

  • مخاطبین این دوره

رشتھ ھا علاقھ مندى ھا/ گرافیك، انیمیشن، نقاشى، طراحى، تصویر سازى، گیم و تبلیغات

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد