آخرین رویداد ها
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر

پروژه نهایی دانشجویان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر روز شنبه 94/03/29 ، ساعت 10 در آموزشگاه اینورس به نمایش در می آید.

شنبه
29
خرداد

10:00 الی 11:00

مدرسه اینورس

رایگان


حمیدرضا سوسنی ، شرمین جمشیدی ، پریسا صمدی ، نگار محمدی ، پریا ستاری ، مهدیه لشکری ، نینا شاهین نیا ، راضیه توده روستا ، سجاد حسینی ، حامد حقیری ، ماکان مدبری ، مریم علی حسینی ، پریا جولایی مقدم و تارا کیا ، دانشجویان ارائه دهنده این ژوژمان خواهند بود.

مدرسین
حامد حکیمی
حامد حکیمی
• طراح گرافیک

گزارش برگزاری رویداد
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر
ژوژمان دوره سازمانی ایلاستریتور برای پرسنل پیک برتر