انیمیشن دو بعدی
انیمیشن دو بعدی

مدرسه اینورس سال گذشته رشته انیمیشن 2بعدی با نام Kinematika برگزار کرد و این رشته هنوز ادامه دارد. ولی در زمینه انیمیشن 2بعدی، فقط رشته هایی در زمینه Concept برگزار کرده بود.خبر خوش این است که مدرسه اینورس رشته ای 8 ماهه طراحی کرده است که در آن هر 2 زمینه هنری و فنی آن آموزش داده می شود. این رشته شامل بخش های مختلفی از جمله، طراحی، کانسپت انیمیشن، Animate و Composite، کارگردانی،Storyboard ، تدوین و ... است.