امیرحسین کریم زاده فرد

امیرحسین کریم زاده فرد

• مدرس فتوشاپ / عکاس و ریتاچر

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
Adobe Photoshop

21 جلسه | 63 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس
نمونه کارها
Tissot PRC 200 Watch
امیرحسین کریم زاده فرد
Tissot PRC 200 Watch
Bosch
امیرحسین کریم زاده فرد
Bosch
NineWest Project
امیرحسین کریم زاده فرد
NineWest Project
My Beauty - Shampoo
امیرحسین کریم زاده فرد
My Beauty - Shampoo
Alien Perfume
امیرحسین کریم زاده فرد
Alien Perfume
Dunhill Perfume
امیرحسین کریم زاده فرد
Dunhill Perfume