مجید آب پرور

مجید آب پرور

طراحی تجربه و رابط کاربری

جوایز و افتخارات

UX Specialist, Computer Science

Motion Graphics Design

Design, Create & Planning advertising campaign

Software Engineer

ﭼﺎپ آﺛﺎر در ﮐﺘﺎب ﺳﺮو ﻧﻘﺮه ای 

اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ

اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎل

ﭼﺎپ آﺛﺎر در ﮐﺘﺎب ﻫﻨﺮ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ 

ﭼﺎپ آﺛﺎر در ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﻧﻤﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان

ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره وب اﯾﺮان

ﻧﺎﻣﺰد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره وب اﯾﺮان

سوابق کاری و حرفه ای

ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ اﯾﺮان

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰار اﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻓﯿﻞ 

مدیر طراحی و طراح UI و UX هلدینگ مفید

طراح UI و UX شرکت آسمان (روبیکا)


دوره های مدرس در مدرسه اینورس
UI و UX

17 جلسه | 51 ساعت