عقیل حسینیان

عقیل حسینیان

• مدرس استاپ موشن

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
سایکوموشن

8 جلسه | 32 ساعت

Stop Motion

12 جلسه | 48 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس