علی کیانی امین

علی کیانی امین

• مدرس روایتگری بصری ، Digital Painting با رویکرد تصویرسازی / کانسپت آرتیست - تصویرساز | Concept Artist

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
روایتگری بصری

24 جلسه | 96 ساعت

تصویرگری با iPad

12 جلسه | 36 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس