ماندانا درخشانفر

ماندانا درخشانفر

طراحی لباس، مولاژ، طراحی الگو با متد مولر، دوخت

دوره های مدرس در مدرسه اینورس