امید توتونچی

امید توتونچی

• مدرس تدوین فیلم ، خلاقیت و کارگردانی / فیلم ساز ، تدوینگر

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
تدوین فیلم

12 جلسه | 36 ساعت

کارگردانی فیلم مستقل

21 جلسه | 63 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس