فراخوان The New Vanguard: Explorations into the New Contemporary

فراخوان The New Vanguard: Explorations into the New Contemporary

چهارشنبه 11 دی 98

شرح

Keep Contemporary در Santa Fe خبر از برگزاری جشنواره‌ای با نام The New Vanguard: Explorations into the New Contemporary در تاریخ 2 اسفند تا 25 اسفند، با داوری Jared Antonio و Justo Trujillo می‌دهد. 


شاخه‌ها
 تمامی هنرمندانی که شاغل در نقاشی، چاپ، دیجیتال، کولاژ، مجسمه‌سازی، عکاسی و ... به شرکت در این رقابت دعوت هستند. هدف از این رویداد کنار زدن مرزها در ژانرهایی مثل Pop Surrealism، High Brow، Low Brow، Pop Surrealism، Hyperrealism، Graffiti Art، Abstract Art و ... است اما محدودیتی وجود ندارد.


شرایط شرکت در این مسابقه

  • شرکت‌کنندگان باید حتماً حداقل 18 سال تمام داشته باشند. 
  • کارهایی که با سرپرستی و کمک یک استاد انجام شده باشند اجازه شرکت در این مسابقه را ندارند.
  • کارها حداقل باید در پنج سال اخیر تهیه شده باشند.


هزینه ثبت درخواست

هزینه ثبت درخواست برای 3 تصویر 40 دلار و هر تصویر اضافه‌تر تا 7 اثر، 5 دلار خواهد بود.


مهلت ثبت درخواست

آخرین مهلت ثبت درخواست ارسال آثار 23 دی خواهد بود.


برای کسب اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت Keep Contemporary مراجعه نمایید.