GitHub واژگانی مثل Slave و Master و Blacklist و Whitelist را حذف می‌کند!

GitHub واژگانی مثل Slave و Master و Blacklist و Whitelist را حذف می‌کند!

یکشنبه 8 تیر 99

شرکت GitHub اعلام کرده ‌است واژگان مرتبط با برده‌داری را در پلتفرم خود تغییر خواهد داد.

صاحب بزرگترین منبع داده‌های جهان گفته است واژگانی مانند Master و Slave (ارباب و برده که به معنای اصل و فرع به کار می‌روند) جای خود را به واژگانی با بار خنثی مانند Primary/Main و Secondary (اولیه و ثانویه) خواهند داد.

همچنین واژگان Blacklist و Whitelist (لیست سیاه و سفید که رنگ پوست را تداعی می‌کنند) به واژگان جامع‌تری مانند Allow list و Denied/Excluded list (لیست مجاز و غیرمجاز) تغییر داده خواهند شد.

در سال 2018 در مقاله‌ای از دانشگاه لیمبریک ایرلند اینگونه نوشته شده بود: «استفاده از چنین واژگانی نه تنها نشان از فرهنگ نژادپرستی دارد، بلکه همچنین به توجیه و عادی‌سازی نژادپرستی کمک می کند.»

مدیرعامل GitHub این خبر را در پیرو اعتراضات جهانی نسبت به نژادپرستی و تبعیض علیه سیاهپوستان مطرح کرده است. قرار است واژگانی مشابه آنچه ذکر شد در Android Os، Google-baked Go language،PHPUnit library و دیگر پلتفرم‌ها تغییر یابد.

چنین تصمیماتی در جامعه تکنولوژی بخشی از جنبشی کلان‌تر به منظور حذف ارجاعات تاریخی به برده‌داری است که به طور کلی در نمادهایی چون مجسمه‌ها، نام ساختمان‌ها و خیابان‌ها دیده می‌شود.