آخرین اخبار
تبریک سال نو میلادی مدرسه اینورس
تبریک سال نو میلادی مدرسه اینورس
دوشنبه 11 دی 96

Today, we celebrate our big journey with our big family all over the world! We all work hard to make our dreams come true. There are 365 new days ahead so there are 365 new chances ahead as well. Our new year resolution is to make more chances for people who want to attend INVERSE School from Iran and other countries!


امروز، خانواده بزرگ اینورس موفقیت‌هایش را جشن میگیرد. همه ما سخت می‌کوشیم تا به آرزوهایمان برسیم. به اندازه تک تک روزهای پیش رو در سال آینده، شانس موفقیت وجود دارد. یکی از اهداف ما در سال جدید، ایجاد فرصت‌های بیشتر برای افرادی است که علاقمند پیوستن به خانواده اینورس از ایران و سایر کشورها هستند.