عضویت
    وصل کردن لبه پایین آستر به لبه پایین تنه