عضویت
    معرفی اهداف و ارایه سرفصل مباحث و توضیح اجمالی پروژه ی نهایی و مراحل تکمیل آن