عضویت
    تعریف استوری بورد و Thumbnail و بیان تفاوت‌های بین آن‌ها