رشته VFX

درباره ترم اول

مدت ترم: 4 ماه
دوره Maya

Maya

15 جلسه | 45 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: 3 ماه
دوره Arnold

Arnold

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: 5 ماه
دوره Nuke

Nuke

20 جلسه | 60 ساعت

ثبت نام در رشته

ترم دوره مشخصه روزها تاریخ شروع و پایان مدرسین
ترم اول دوره Maya Tj11Vm-981001 جمعه ها از 10:00 تا 13:00 10 خرداد 98 - 22 شهریور 98 عمید رجبی
ترم دوم دوره Arnold Tj11Va-981001 جمعه ها از 10:00 تا 13:00 29 شهریور 98 - 22 آذر 98 عمید رجبی
ترم سوم دوره Nuke Tj11Vn-981001 جمعه ها از 10:00 تا 13:00 6 دی 98 - 19 اردیبهشت 99 عمید رجبی
ظرفیت باقی مانده: 3 نفر
12,000,000تومان