رشته VFX

درباره ترم اول

مدت ترم: 4 ماه
دوره Maya

Maya

15 جلسه | 45 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: 3 ماه
دوره Arnold

Arnold

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: 5 ماه
دوره Nuke

Nuke

20 جلسه | 60 ساعت

ثبت نام در رشته

در حال حاضر ثبت نام این رشته به پایان رسیده است.