عضویت
    رابط کاربری، اجزا و روش های فراخوانی دستورات