کشتی غرق شده
افرا یکه فلاح
کشتی غرق شده
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Navigation
سعید لطفی
Navigation
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
bunny
آیدا سرآبادانی
bunny
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Cinema 4D Lowpoly Modeling
سینا ردائی
Cinema 4D Lowpoly Modeling
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
The Little Prince
سارا‍ ناصح زاده
The Little Prince
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Cinem4d Modeling
سینا ردائی
Cinem4d Modeling
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Lowpoly Tree
نیلوفر نوایی
Lowpoly Tree
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
کلاغ
شیدا رضایی
کلاغ
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Rise Up!
مریم شیخی
Rise Up!
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
 cheese lover
آیدا سرآبادانی
cheese lover
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Chocolate
نیلوفر نوایی
Chocolate
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
NES Controller
نیلوفر نوایی
NES Controller
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Cinema 4D Lowpoly Modeling
سینا ردائی
Cinema 4D Lowpoly Modeling
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
انیمیشن چرخه دویدن
سعید لطفی
انیمیشن چرخه دویدن
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Cinem4d Modeling
سینا ردائی
Cinem4d Modeling
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Interior Modelling
سارا‍ ناصح زاده
Interior Modelling
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
texture study
آیدا سرآبادانی
texture study
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Birth
نوید بیات
Birth
رشته انیمیشن دو بعدی قدیمی, رشته موشن گرافیک, رشته طراحی گرافیک
Cinem4d Modeling
سینا ردائی
Cinem4d Modeling
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Cinema 4D  Animation
سینا ردائی
Cinema 4D Animation
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
clay burger
آیدا سرآبادانی
clay burger
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
3D Artwork
حمید آزادی
3D Artwork
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Happy Birthday
نیلوفر نوایی
Happy Birthday
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Cheers
نیلوفر نوایی
Cheers
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Dreamland
مریم شیخی
Dreamland
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Evolution
سعید لطفی
Evolution
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Halloween Clown
محسن دهقانی
Halloween Clown
رشته موشن گرافیک
M82
محسن نوروزی
M82
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک
Demon House
محسن دهقانی
Demon House
رشته موشن گرافیک
Untitle
نیلوفر نوایی
Untitle
رشته موشن گرافیک, رشته موشن گرافیک