دوره های مدرسه اینورس
Brand up

10 جلسه | 30 ساعت

Fashion Marketing

15 جلسه | 45 ساعت

طراحی کالکشن

13 جلسه | 39 ساعت

عکاسی تبلیغاتی

17 جلسه | 51 ساعت