دوره الگو و دوخت پوشاک زنانه به روش مولر (نازک دوزی)