سهراب روشنایی

سهراب روشنایی

سوابق کاری و حرفه ای

موشن دیزاینر در استودیو پروانه آبی

سوپروایزر تولید و کارگردان فنی در تیم استودیو

کارگردان فنی در تیم کانتنت مارکتینگ شرکت بامیلو

کارگردان فنی در تیم مارکتینگ شرکت بامن 

تدریس Cinema 4D و Adobe After Effects در آموزشگاه دایره سفید

تدریس خصوصی Cinema 4D و Adobe After Effects

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
Cinema 4D

15 جلسه | 45 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس