رضا بختیاری فرد

رضا بختیاری فرد

تایپوگرافی، طراحی قلم (فونت)

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
طراحی قلم فارسی

24 جلسه | 72 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس