پرنیا پاوپر

پرنیا پاوپر

• مدرس فتوشاپ / طراح گرافیک

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
Adobe Photoshop

21 جلسه | 63 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس
نمونه کارها
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ
فتوشاپ
پرنیا پاوپر
فتوشاپ